Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Odpowiedź


Antenowe konstrukcje wsporcze i instalacje radiokomunikacyjne instalowane na obiektach budowlanych nie wymagają prowadzenia odrębnej książki obiektu budowlanego.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 lica 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud. "właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego". Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że podstawowym kryterium decydującym o konieczności prowadzenia odrębnej książki obiektu budowlanego jest właśnie kwalifikacja do kategorii obiektu budowlanego. Obiekty opisane w pytaniu nie stanowią odrębnych obiektów budowlanych, lecz urządzenia budowlane.

Zgodnie bowiem zart. 29 ust. 2 pkt 15 pr. bud. antenowe konstrukcje wsporcze i instalacje radiokomunikacyjne zaliczane są do urządzeń, a nie do obiektów budowlanych. Dlatego też należy stwierdzić, że nie wymagają one prowadzenia odrębnej książki obiektu budowlanego.


Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .