Jest realizowana budowa infrastruktury w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków. Zgodnie z pozwoleniem na budowę do realizacji inwestycji zostali zatrudnieni inspektorzy nadzoru inwestorskiego w zakresie robót instalacyjnych, drogowych i elektrycznych oraz inżynier kontraktu.


W międzyczasie okazało się, że jeden z inspektorów nadzoru jest dłużnikiem alimentacyjnym i dłużnikiem wobec ZUS-u. Łączna kwota zadłużenia sięga około 300.000 zł Unikając płacenia zadłużenia dokonał innych czynów niedozwolonych. Między innymi posiada nieaktualny dowód osobisty. Została o tym poinformowana Izba Budowlana Inżynierów Budownictwa która powiadomiła, że sprawę należy skierować na Policję. I tak zostało poczynione. W tej sytuacji rodzi się pytanie jak powinno wyglądać zatrudnienie inspektora nadzoru.


Czy można inspektora zmienić i czy należy o tym powiadomić Izbę Budowlaną?
Czy inspektorem nadzoru może być osoba, która nie posiada stałego miejsca zamieszkania?

Odpowiedź

W trakcie wykonywania robót budowlanych można zmienić inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uzasadnienie

Jednym z uczestników procesu budowlanego jest inspektor nadzoru inwestorskiego – zob. art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. Jak wynika z art. 19 ust. 1 pr. bud. organ administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .

@page_break@


Rodzaje robót budowlanych, przy wykonywaniu których istnieje obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554). Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego może nastąpić również z własnej woli inwestora na podstawie art. 18 ust. 2 pr. bud. Bez względu na to, z czyjej inicjatywy został ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 pr. bud. - zob. art. 41 ust. 4 pkt 2 pr. bud.


Na możliwość zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania procesu budowlanego wskazuje § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). Powyższy przepis stanowi, że jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.

Ponadto jak wynika z art. 44 ust. 1 pkt 2 pr. bud. inwestor jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zmianie inspektora nadzoru inwestorskiego, podając od kiedy nastąpiła zmiana. Osoba sprawująca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego powinna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej rodzajowi wykonywanych robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę.

Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w tym funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud., oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zatem osoba spełniająca ww. warunki może pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego (nawet, jeśli osoba ta nie posiada stałego miejsca zamieszkania).

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .