Odpowiedź: spółka przesyłając informację PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej winna to zrobić przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE).
 
Uzasadnienie: na podstawie art. 45ba ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. - deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a oraz art. 42e ust. 5 i 6 u.p.d.o.f., składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p.
Wyjątek przewidziano w art. 45ba ust. 2 u.p.d.o.f., który stanowi, co do zasady, że te deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a u.p.d.o.f., są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników.
Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone - dalej r.s.p.d. - deklaracje i podania są opatrzone:
1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo
2) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.
Przepisy § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c r.s.p.d. stanowią zaś, że podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 r.s.p.d., mogą być opatrywane, przesyłane przez płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną, informacje o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).
Oznacza to, że spółka przesyłając informację PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej winna to zrobić przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE).
Szczegółowe informacje o sposobach przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu jednej z trzech opcji:
- modułu systemu finansowo-księgowego,
- formularzy interaktywnych,
- Uniwersalnej Bramki Dokumentów

znaleźć można na stronach internetowych Ministerstwa Finansów www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, w zakładce e-Deklaracje, w sekcji Dla płatników. 

Więcej odpowiedzi na pytania z zakresu działalności gospodarczej i podatków znajdziesz w Kompasie Księgowo Kadrowym