W 2011 r. zostało skontrolowanych przez organy nadzoru budowlanego 1112 obiektów sportowych w zakresie realizacji przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych infrastruktury stadionowej, ustawowego obowiązku w zakresie przeprowadzania kontroli okresowych.
W 60,7% (675) obiektów, kontrole nie wykazały naruszeń prawa. Najmniej nieprawidłowości odnotowano w województwach: łódzkim (3,85%) i śląskim (5,72%), a najwięcej w województwach zachodniopomorskim (55,56%) oraz kujawsko-pomorskim (57,75%). Stwierdzone w wyniku kontroli przez nadzór budowlany nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim: braku książki obiektu, nieprawidłowego jej prowadzenia, prowadzenia książki obiektu tylko dla niektórych budynków kompleksu sportowego, braku protokołów kontroli okresowych, przeprowadzania kontroli przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień), ale także złego stanu technicznego obiektu czy złej estetyki obiektu. W większości przypadków stwierdzone uchybienia zostały usunięte lub zobowiązano zarządców do ich usunięcia. W wielu wypadkach w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami toczy się postępowanie administracyjne.
Źródło: www.gunb.gov.pl, stan z dnia 22 listopada 2011 r.

Data publikacji: 23 listopada 2011 r.