Informacja dla przedsiębiorców uiszczających opłaty na podstawie Prawa geologicznego i górniczego

Narodowy Fundusz Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), która zmienia w sposób istotny zasady dotyczące naliczania i uiszczania opłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę oraz opłat za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz opłat za podziemne składowanie odpadów.

Zniesiony został obowiązek składania kwartalnych informacji o opłacie eksploatacyjnej, na rzecz informacji półrocznych. Zgodnie z art. 137 ustawy okresem rozliczeniowym dla wymienionych opłat jest półrocze, liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do 30 czerwca (I półrocze) i od dnia 1 lipca do 31 grudnia (II półrocze). W 2012 r. należy złożyć wyłącznie informacje dotyczące opłat za I półrocze 2012 r. – w terminie do końca lipca 2012 r. Natomiast informacje dotyczące opłat za II półrocze 2012 r. winny zostać złożone w terminie do końca stycznia 2013 r. Analogicznie w następnych latach.

Obecnie przedsiębiorca samodzielnie, co pół roku, będzie ustalać wysokość należnej opłaty za półrocze i wnosić ją na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej (40%) oraz rachunek gminy (60%).

Do ustalenia opłaty eksploatacyjnej stosować się będzie stawki zawarte w załączniku do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Natomiast do ustalenia opłaty za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów stosować się będzie stawki zawarte w art. 135 tej ustawy.

Informacje należy składać na nowych drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (Dz. U. Nr 282, poz. 1658).

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, stan z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 10 kwietnia 2012 r.