Implementację unijnej dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych zakłada projekt zmiany prawa ochrony środowiska. Zdaniem Ewy Rutkowskiej-Subocz, kierującej zespołem ochrony środowiska w Kancelarii Salans nowe regulacje będą oznaczały dodatkowe obowiązki dla firm posiadających pozwolenie zintegrowane.


Duże przedsiębiorstwa z branży chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, cementownie, huty, papiernie czy zakłady przetwórstwa warzyw i owoców oraz zajmujące się gospodarką odpadami to główni adresaci zmian. Firmy te będą musiały m.in. opracowywać raport początkowy zawierający informacje na temat istniejącego zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych w momencie rozpoczęcia pracy przez ich instalacje. Rutkowska-Subocz zauważa, że podmioty te będą ponadto zobowiązane do monitorowania gleby i wód podziemnych w czasie prowadzenia działalności, a także do oceniania stanu zanieczyszczenia środowiska po zakończeniu eksploatacji.

Gleby i wody podziemne na terenie zakładu będą musiały być doprowadzone do stanu początkowego niestwarzającego zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pierwsze raporty początkowe firmy będą przygotowywać dopiero od 2014 r. Nowe obowiązki obejmą przedsiębiorców dokonujących pierwszej zmiany lub aktualizacji pozwolenia zintegrowanego dokonanej po 1 stycznia 2014 r.

Źródło:www.gazetaprawna.pl