Odpowiedź:
Właściciel działki nie może usunąć gałęzi w wymiarze 60% korony, gdyż narazi się na odpowiedzialność za zniszczenie drzewa i organ będzie musiał wymierzyć mu karę administracyjną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 u.o.p. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa albo przycięcie gałęzi w rozmiarze nieprzekraczającym 30% korony.
 
Uzasadnienie:
Co do zasady, zgodnie z art. 87a ust. 2 u.o.p., właściciel drzewa nie może usunąć gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że są to gałęzie obumarłe lub nadłamane, celem usunięcia gałęzi jest utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa albo zabieg jest wykonywany w celu przywróceniu statyki drzewa. Usunięcie gałęzi w rozmiarze przekraczającym 30% jest uszkodzeniem drzewa, zgodnie z art. 87a ust. 4 u.o.p., a usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w art. 87a ust. 2 u.o.p., stanowi zniszczenie drzewa. Stąd też, jeśli faktycznie gałęzie wchodzące na teren innej działki uniemożliwiają jej właścicielowi korzystanie z niej właściciel drzewa powinien wystąpić o usunięcie drzewa.
 
Piotr Ćwiek
odpowiedzi udzielono: 13 października 2016 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami