Powyższa działka zgodnie z ustaleniami miejscowego planu znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, o intensywności zabudowy do 0,6 i maksymalnej wysokości zabudowy 7 m do najwyższego gzymsu i 12 m do kalenicy. Segmenty w zabudowie szeregowej i bliźniaczej mają oddzielne ściany (bez ścian oddzielenia ppoż.), zachowana jest intensywność zabudowy i wysokości budynków określone w mpzp.

Pytanie:
Czy powyższe zamierzenie stanowi zabudowę jednorodzinną?
Czy możliwe jest sytuowanie budynków w zabudowie szeregowej i bliźniaczej na jednej działce budowlanej, czy też pod każdy segment powinna być wydzielona odrębna działka posiadająca własny numer geodezyjny?
Ile budynków mieszkalnych jednorodzinnych można usytuować na jednej działce budowlanej w zabudowie jednorodzinnej?

 

Odpowiedź:
Zamierzona inwestycja spełnia kryteria zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tym samym jest zgodna z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z punktu widzenia kwalifikacji zabudowy jako jednorodzinnej, bez znaczenia jest, czy grunt, na którym budynki są posadowione, stanowi jedną działkę ewidencyjną, czy też dokonano podziału działek pod projektowane domy. Na etapie sprzedaży poszczególnych domów działki będą z pewnością wydzielane, jednakże na etapie dokonywania oceny zgodności zamierzenia inwestycyjnego z planem miejscowym jest to kwestia drugorzędna. W tym momencie najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy planowane budynki odpowiadają kryteriom budownictwa jednorodzinnego. Przypomnieć zatem należy, że zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jest budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Planowana inwestycja (zabudowa szeregowa i bliźniacza) odpowiada powyższym kryteriom, zatem inwestycję uznać należy za zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.