Problemy dotyczące gospodarowania wodami w kontekście polityki wodnej, która realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE – są tematem dwudniowego spotkania, objętego patronatem Ministra Środowiska.

Uczestnicy spotkania omawiają sprawy dotyczące m.in. stanu zaawansowania prac nad przygotowaniem planów gospodarowania wodami, a podczas prac w grupach dyskusyjnych, kwestie obszarów dorzeczy Wisły i Odry, głównie zjawisk ekstremalnych, jak susze czy powodzie. W rozmowach uczestniczą przedstawiciele władz odpowiedzialnych za planowanie w gospodarce wodnej (administracja rządowa i samorządowa), organizacje sektora komercyjnego, organizacje pozarządowe, ekologiczne, a także grupy lokalne biorące udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów (np. stowarzyszenia rolników), jednostki naukowo-badawcze i przedstawiciele użytkowników wód. Organizatorem spotkania jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

źródło: www.kzgw.gov.pl