IASB ukończyła „reformę” zasad rachunkowości instrumentów finansowych

24 lipca IASB ukończyła „reformę” zasad rachunkowości instrumentów finansowych publikując pełną wersję nowego standardu MSSF 9 Instrumenty finansowe. Standard ten stanie się obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.

24 lipca 2014 r. IASB opublikowała końcową, pełną wersję MSSF 9 Instrumenty finansowe. Standard ten stanowi kompleksowe opracowanie regulujące zasady rachunkowości instrumentów finansowych. Począwszy od 2009 r. IASB publikowała poszczególne części tego standardu odnoszące się do wybranych zagadnień związanych z rachunkowością instrumentów finansowych. MSSF 9 opublikowany 24 lipca zastępuje formalnie dotychczasowy MSR 39 i stanowi jednolite i pełne opracowanie obejmujące m.in. zasady:

- klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych,

- ustalania i ujmowania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych,

- rachunkowości zabezpieczeń,

- ujmowania skutków zmian wartości godziwej zobowiązań finansowych spowodowanych zmianą własnego ryzyka kredytowego.

Większość z powyższych obszarów dotyczących rachunkowości instrumentów finansowych była już opublikowana wcześniej (ostatnia z opublikowanych części MSSF 9 dotyczyła rachunkowości zabezpieczeń i została opublikowana pod koniec 2013 r.). W końcowej wersji MSSF 9, która została opublikowana 24 lipca 2014 r., uwzględniono natomiast:

- zmienione (w porównaniu do opublikowanych wcześniej w 2009 i 2010 r.) zasady klasyfikacji instrumentów finansowych, uwzględniające nową kategorię „wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite”,

- zasady ustalania i ujmowania utraty wartości oparte na modelu „oczekiwanych strat”.

Aktualnie opublikowany MSSF 9 stanowi pełne opracowanie i ma obowiązywać przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się od 1 stycznia 2018 r., przy czym dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie.

Należy podkreślić, że IASB prowadzi prace związane z opracowaniem zasad rachunkowości dla odzwierciedlenia makro-hedgingu (makro-zabezpieczenia) stanowiącego element tzw. dynamicznego zarządzania ryzykiem, (dokument dyskusyjny odnoszący się do tego zagadnienia opublikowano w kwietniu 2014 r.). Zasady rachunkowości, jakie zostaną prawdopodobnie ostatecznie opracowane, będą natomiast stanowić odrębny standard (a nie część MSSF 9).

Przemysław Czajor

Data publikacji: 4 sierpnia 2014 r.