18 grudnia IASB opublikowała dokument Jednostki inwestycyjne: wyłączenia z konsolidacji stanowiący poprawkę do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 28.

18 grudnia 2014 r. IASB opublikowała tzw. poprawkę o ograniczonym zakresie. Poprawka do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 opublikowana pt. Jednostki inwestycyjne: wyłączenia z konsolidacji precyzuje wymagania dotyczące jednostek inwestycyjnych oraz wprowadza pewne ułatwienia, które mogą ograniczyć koszty związane ze stosowaniem tych standardów.

Poprawka do MSSF 10 wyjaśnia, że zwolnienie ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczy również jednostek, które są jednostkami zależnymi jednostek inwestycyjnych. Jednostki inwestycyjne nie muszą sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jeżeli wyceniają swoje wszystkie jednostki zależne według wartości godziwej przez wynik finansowy.

Zgodnie z poprawką do MSSF 12 jednostki inwestycyjne, które wyceniają swoje wszystkie jednostki zależne według wartości godziwej przez wynik finansowy, powinny ujawniać informacje wymagane przez ten standard.

Z kolei poprawka do MSR 28 wskazuje na możliwość zwolnienia ze stosowania metody praw własności do wyceny inwestycji w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach, jeżeli jednostka dominująca wyższego stopnia sporządza dostępne publicznie sprawozdania finansowe, w których jednostki zależne podlegają konsolidacji lub są wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy.

Zmiany wynikające z opublikowanej poprawki stają się obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., ale dozwolone jest ich wcześniejsze zastosowanie.

Przemysław Czajor