Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Zgodnie z definicją w planie przez funkcje usługowe (usługi) należy rozumieć: "
1) usługi komercyjne jak: handel, gastronomia, usługi turystyczne, obsługi łączności w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi finansowe, centra konferencyjne i wystawiennicze, działalność gospodarcza związana z wykonywaniem wolnych zawodów, usługi sportu i rekreacji oraz inna działalność usługowa na zbliżonej zasadzie do wymienionych powyżej,
2) rzemiosło o charakterze usługowym – rozumiane jako działalność usługowa a nieprodukcyjna, jak np. szewc, krawiec, fryzjer, zakład naprawy sprzętu RTV, tapicer itp.

Oraz inna działalność usługowa na zbliżonej zasadzie do wymienionych powyżej, nie powodująca ponadnormatywnych zanieczyszczeń środowiska, jak również powstania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń".

Działka zabudowa jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnych (w trakcie realizacji). Inwestor zamierza wybudować budynek hurtowni wyrobów stalowych takich jak profile-kształtowniki stalowe, blachy, pręty zbrojeniowe, proste wyroby jak rynny, gwoździe, śruby itp.

Czy budynek o takiej funkcji można uznać za zgodny z zapisami mpzp?

Odpowiedź

Jeżeli inwestor zamierza prowadzić wyłącznie działalność związaną ze sprzedażą wyrobów stalowych (hurtownia), to taką działalność należy uznać za zgodną z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na opisanym terenie jest bowiem dopuszczony bardzo szeroki katalog usług i rzemiosł – wskazane wyliczenia konkretnych branż mają jedynie charakter przykładowy – co dodatkowo podkreśla wzmianka o możliwości prowadzenia również innych usług i rzemiosł, byle tylko nie wiązały się one z nadmiernymi zanieczyszczeniami i z tzw. immisjami, czyli wytwarzaniem nieprzyjemnych zapachów czy nadmiernego hałasu.


Hurtownia wyrobów stalowych będzie odpowiadać tym kryteriom. Należy jednak dodać, że gdyby na danym terenie miała być prowadzona działalność polegająca na produkcji wyrobów ze stali, to należałoby sprawdzić, jak będzie wyglądała kwestia zanieczyszczeń i hałasów. Jest bowiem prawdopodobne, że przy tego rodzaju zakładzie produkcyjnym zachodziłyby przesłanki do uznania inwestycji za niezgodną z planem.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .