Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy hurtownia sprzętu RTV działająca w Polsce, która sprowadza sprzęt z zagranicy, musi spełnić wszystkie wymogi określone w rozdziale 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z późn. zm.) - dalej u.z.s.e.e.?

Czy w zakresie tego przedsiębiorcy jest także kwestia związana z kosztami gospodarowania odpadami?


Odpowiedź:

Podmiot sprowadzający do kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym przypadku hurtownia) jest w większości przypadków uznawany za wprowadzającego do obrotu sprzęt. Podlega on więc wszystkim regulacjom odnoszącym się do wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Uzasadnienie:

Akt u.z.s.e.e. nakłada obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu na przedsiębiorców wprowadzających sprzęt do obrotu definiowanych w art. 3 ust. 1 pkt 13 u.z.s.e.e. Natomiast wprowadzenie sprzętu do obrotu definiowane jest w art. 3 ust. 1 pkt 14 u.z.s.e.e.

Co do importu sprzętu spoza Unii Europejskiej nie ma wątpliwości – wprowadzającym jest podmiot importujący sprzęt. Natomiast w przypadku przywozu sprzętu z Unii Europejskiej należy zwrócić uwagę na następujące okoliczności.

Podmiot oferujący sprzęt na rynku europejskim jest w świetle powyższych przepisów wprowadzającym sprzęt, który odpowiada również za sprzęt przywożony do Polski, również i przez inne podmioty. Podmiot ten powinien więc być zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez GIOŚ i musi to być dokładnie ten sam podmiot, który wprowadza produkt na rynek np. niemiecki, a nie np. jego spółka córka zarejestrowana w Polsce. W przypadku gdy wprowadzający sprzęt nie jest wpisany do rejestru prowadzonego przez GIOŚ albo będąc wpisanym do rejestru, nie realizuje zgodnie z ustawą obowiązków obciążających wprowadzającego sprzęt, obowiązki te przejmuje przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia jego sprzętu.

Będzie to więc np. hurtownia sprowadzająca do Polski taki sprzęt z krajów UE. W dużej części przypadków sprzęt sprowadzany do Polski z UE musi być przez przywożących rozliczany, ponieważ najczęściej jego wprowadzający na terenie UE nie są w Polsce zarejestrowani w rejestrze prowadzonym przez GIOŚ.

W przypadku przejęcia przez dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia realizacji ustawowych obowiązków, przedsiębiorca ten podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez GIOŚ i we wniosku o wpis do rejestru podaje dane określone dla wprowadzającego sprzęt. Jednocześnie w zakresie, w jakim przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia poniósł koszty gospodarowania zużytym sprzętem, przysługuje mu roszczenie w stosunku do wprowadzającego sprzęt, który wprowadził ten sprzęt do obrotu, czyli w stosunku do podmiotu wprowadzającego ten sprzęt po raz pierwszy na terytorium Niemiec.

Obowiązki nałożone na wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny w drodze jego przywozu do kraju są takie same jak określone w u.z.s.e.e. dla pozostałych wprowadzających. Przy tym należy przypomnieć, że od dnia 14 lutego 2013 r. koszty gospodarowania odpadami nie powinny być już uwidaczniane zarówno na fakturach, paragonach, jak i w żaden inny sposób.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.