Ogłoszenie wskaźników było możliwe dzięki uchwalonej z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma duże znaczenie dla podmiotów korzystających z informacji o nieruchomościach. Wskaźniki publikowane przez GUS pozwolą na monitorowanie kondycji rynku nieruchomości, w szczególności nieruchomości mieszkalnych, jak również pozwolą uczestnikom tego rynku na podejmowanie decyzji gospodarczych w oparciu o wiarygodne informacje. Wskaźniki zmian cen nieruchomości będą powszechnie stosowane w rozliczeniach między organami państwa a obywatelami, w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, bądź w razie zbycia przed upływem karencji lokalu mieszkalnego nabytego uprzednio od gminy z bonifikatą. Waloryzacja zobowiązań i należności obywateli powiązana będzie bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości, a nie z poziomem inflacji, jak to miało miejsce do tej pory. Lokale mieszkalne to pierwszy rodzaj nieruchomości, dla których GUS obliczył wskaźniki zmian cen.

(www.mir.gov.pl)