GUNB w sprawie kontroli technicznej w budownictwie drogowym i mostowym

Kontrola techniczna wyrobów, obiektów i robót budowlanych w budownictwie drogowym i mostowym była tematem przewodnim ogólnopolskiego seminarium, które odbyło się 23 marca br. w siedzibie GUNB. Organizatorem tego zaadresowanego do organów nadzoru budowlanego seminarium był Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dyrektorzy departamentów i pracownicy Urzędu oraz kierownictwo i pracownicy wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego. Tematyka szkolenia wpisała się w prowadzone w ostatnim czasie intensywne działania organów nadzoru budowlanego w zakresie kontroli przekazywanych do użytkowania obiektów infrastruktury drogowej. Seminarium odbyło się w formie wykładów i dyskusji, prowadzonych przez przedstawicieli IBDiM. Przedmiotem prezentacji były: aprobaty techniczne udzielane wyrobom budowlanym, stosowanym w inżynierii komunikacyjnej oraz certyfikacja zgodności i zakładowej kontroli produkcji w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych w inżynierii komunikacyjnej. Druga część seminarium poświęcona była problematyce kontroli utrzymania w odpowiednim stanie technicznym obiektów drogowych i mostowych.

Źródło: www.gunb.gov.pl, stan z dnia 28 marca 2012 r.

Data publikacji: 28 marca 2012 r.