Dalej należy też zauważyć, iż z jednej z podstawowych zasad interpretacji prawa wynika, iż przepisy regulujące bardziej szczegółowo daną kwestię mają pierwszeństwo w stosunku do przepisów regulujących bardziej ogólnie to zagadnienie. Oznacza to, że gdy przepisy ustawy o swobodzie działalności regulują w sposób odmienny dane zagadnienie niż przepisy ustawy szczególnej w stosunku do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to zastosowanie mają przepisy ustawy szczególnej. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należy więc stosować w takim zakresie w jakim zagadnienia w niej uregulowane nie zostały uregulowane inaczej w przepisach odrębnych. Za takie zaś należy uznać przepisy ustawy - Prawo ochrony środowiska, a w szczególności jej art. 379 oraz 380 oraz ustawę o Inspekcji ochrony środowiska. Z przepisów zawartych w art. 379-380 ustawy - Prawo ochrony środowiska wynika, iż nie uregulowano w nich np. zagadnienia zbiegu różnych kontroli prowadzanych u przedsiębiorcy, czasu trwania kontroli, zakresu kontroli w związku z zakresem upoważnienia do kontroli, obecności kontrolowanego podczas kontroli. W tym więc zakresie zastawanie będzie miała ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. W związku zaś, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie uregulowała takich kwestii jak zakres przedmiotowy kontroli, sporządzania protokołu z kontroli, organu upoważnionego do kontroli, to w tym zakresie będzie miał zastosowanie art. 379 oraz 380 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Należy też zauważyć, iż zgodnie z art. 379 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska, wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Aby więc wójt, burmistrz lub prezydent miasta mógł przeprowadzić kontrolę musi on wskazać najpierw przepis określający, że jest właściwy w danej sprawie. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta z całą pewności właściwy jest do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących magazynowania oraz składowania odpadów, co wynika z art. 34 ustawy o odpadach. W zakresie zaś takich kwestii jak transport odpadów za organ właściwy należy uznać raczej starostę niż wójta.