Gospodarka wodno-ściekowa - rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

15 lipca rusza X runda konkursowa naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013). Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach 10 - 15 tys. RLM.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące działania na terenie aglomeracji z przedziału 10 -15 tys. RLM:

- budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w celu zapewnienia oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, lub

- budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej.

Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach, w zakres projektu może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej, lecz wartość zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz budową kanalizacji deszczowej nie powinna przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia (z zastrzeżeniem, że budowa kanalizacji deszczowej, która jest przedmiotem dofinansowania ze środków FS może mieć miejsce jedynie w przypadku rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową). Budowa lub modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej może mieć miejsce tylko i wyłącznie na obszarze aglomeracji objętej/objętych projektem. Ścieki z terenów, na których prowadzona będzie budową lub modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę powinny być odprowadzane i oczyszczane zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach tego konkursu wynosi 100 000 000 euro.

Więcej informacji na temat konkursu oraz wszystkie niezbędne dokumenty można uzyskać na stronie: www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/20779_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_1_1_poiis_x_runda_konkursowa.html

Łukasz Matłacz

Data publikacji: 12 lipca 2013 r.