Pytanie:
Czy gmina, która jest właścicielem gruntu, na którym usytuowany jest staw oraz wyrobisko po kopalni wapna może pobierać opłatę za amatorski połów ryb na stawie i zbiornikach wodnych? Należy dodać, że wójt zarządzeniem przyjął regulamin amatorskiego połowu ryb.

Odpowiedź:
Co do zasady na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym gmina może pobierać opłaty za wydawane zezwolenia na amatorski połów ryb na łowiskach (stawie i zawodnionym wyrobisku) będących jej własnością.

Uzasadnienie:
Gmina, jako właściciel stawu i zawodnionego wyrobiska może pobierać opłaty z tytułu amatorskiego połowu ryb, jeżeli wcześniej dochowała odpowiednich procedur dotyczących gospodarowania majątkiem gminnym, w tym udostępnienia stawu i wyrobiska jako łowisk. Opłaty powinny być zgodne z regulaminem amatorskiego połowu ryb. Opłata powinna mieć formę zezwolenia na wędkowanie, przy czym to zezwolenie powinno zostać wydane na podstawie zarządzenia wójta wydanego na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g. oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej – dalej u.g.k.

Zarządzenie nie powinno zostać wydane jedynie na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g., bowiem nie wynika z niego wprost możliwość nakładania opłat na mieszkańców gminy. Podobne stanowisko wyraża NSA w wyroku z dnia 10 maja 2011 r., II OSK 2301/10: "Przepis art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g. nie daje podstaw do stanowienia aktów prawa miejscowego. Te ostatnie mogą być tworzone przez burmistrza tylko wówczas, gdy przepisy ustaw szczególnych przyznają taką kompetencję organowi wykonawczemu." Treść art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g. wyraźnie wskazuje na gospodarowanie mieniem komunalnym, nie zaś na określanie zasad korzystania z niego. Jak wprost wynika z wyroku WSA w Gliwicach z dnia 8 października 2009 r., II SA/Gl 561/09, odróżnić należy pojęcia: zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, czy też zasady zarządu mieniem gminy jako akty prawa miejscowego (art. 40 ust. 2 pkt 3-4 u.s.g.) oraz gospodarowanie mieniem komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g.). Ustanowienie przez wójta opłat za połów ryb w stawie i wyrobisku gminnym jest możliwe natomiast w oparciu o delegację kompetencji przez radę na podstawie art. 4 ust. 2 u.g.k. Kompetencja taka nie wynika również z rozporządzenia z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami