W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), która dokonała nowelizacji przepisu art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), GUNB przedstawia stanowisko w sprawie montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych. Przedmiotowe stanowisko zostało opracowane w oparciu o wyjaśnienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) z dnia 19 grudnia 2013 r., znak: BP-2bk-0731-47/13.

Wobec nowego brzmienia art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy – Prawo budowlane, według interpretacji GINB, prowadzenie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Nieistotny jest także cel, dla jakiego urządzenia te będą montowane. Wyjątek od powyższej zasady przewidziany został w art. 29 ust. 3 ustaw, zgodnie z którym prowadzenie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW wymaga uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku, gdy stanowią one przedsięwzięcie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Natomiast prowadzenie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej wyższej niż 40 kW w każdym przypadku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Jednocześnie zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit b zgłoszenia wymaga m.in. wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiektach budowlanych. Tym samym instalowanie na obiekcie budowlanym urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW o wysokości powyżej 3m wymaga dokonania zgłoszenia. W interpretacji poruszono także kwestie związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy. Decyzji o warunkach zabudowy nie wymaga instalacja na obiekcie budowlanym urządzeń fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą, o ile czynność ta nie prowadzi do zmiany zagospodarowania terenu lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Sytuacja ta dotyczy urządzeń fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby danej nieruchomości, gdyż wówczas nie zmienia się jej sposób użytkowania, a jedynie źródło, z którego pozyskiwana jest energia elektryczna pozwalająca na korzystanie z nieruchomości. W takim przypadku należy uznać, że ewentualna sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej, nie powinna automatycznie oznaczać zmiany sposobu zagospodarowania terenu lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Ustalenie, czy w konkretnym stanie faktycznym nastąpi zmiana zagospodarowania terenu albo zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a tym samym czy zaistniały przesłanki do wydania decyzji o warunkach zabudowy, należy do organu prowadzącego postępowanie. Przedmiotowe stanowisko nie ma mocy powszechnie obowiązującej i nie jest wiążące dla organów administracji rządowej ani sądów administracyjnych.

Więcej: www.gunb.gov.pl