Pytanie
Dla uproszczenia kredyt miał karencję spłaty i nie dokonywano spłat w trakcie 2011 r. Firma posiada kredyty inwestycyjne w euro, zaciągnięte w latach poprzednich. Na koniec roku dokonuje ich wyceny wg aktualnego kursu średniego NBP części niespłaconej.
Gdzie należy wykazać w sprawozdaniu różnicę ww. wyceny bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia?
Np. na początku roku, tj. 1 stycznia 2011 r. wystąpiły niezrealizowane dodatnie różnice kursowe na np. 100 jednostek, a na koniec roku, tj. 31 grudnia 2011 r. wystąpiły ujemne, ponownie niezrealizowane różnice kursowe na 200. Czyli stan kredytów z tytułu wycen zwiększył się w trakcie roku o 300 jednostek.
Czy przy metodzie pośredniej należy dla celów przepływów wykazywać w części C wzrost stanu kredytu o ww. wycenę (tj. 300 jednostek) z jednoczesną korektą w części A o różnice kursowe, a może bez korekty części A, co spowoduje wykazanie innego stanu środków pieniężnych na koniec roku?
Czy środki pieniężne wykazywane w bilansie muszą się różnić od stanu środków na koniec, wykazanych w sprawozdaniu z przepływów, właśnie o ww. ostrożną wycenę?