Podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą w zakresie mobilnej gastronomii muszą na zasadach ogólnych zgłosić ten fakt do:
• Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – w przypadku osób fizycznych oraz wspólników spółek cywilnych,
• rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku pozostałych podmiotów.
Dokonując takiego zgłoszenia jako symbol przedmiotu działalności gospodarczej należy wskazać kod PKD 56.10.B. Grupowanie o tym kodzie obejmuje ruchome placówki gastronomiczne, tj. działalność:
• obwoźnych sprzedawców lodów,
• wózków z żywnością,
• przyczep gastronomicznych,
• związaną z przygotowywaniem żywności na straganach.
Pamiętaj!
Działalności gospodarczej w zakresie mobilnej gastronomii odpowiada kod PKD 56.10.B.
W przypadku rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie mobilnej gastronomii osób fizycznych oraz wspólników spółek cywilnych wpisowi do CEIDG podlegają, między innymi, adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony (zob. art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie mobilnej gastronomii często – ze względu na istotę tej działalności – nie jest możliwe wskazanie takich adresów. W przypadkach takich pola wniosku CEIDG-1 dotyczące adresów, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, należy zostawić puste.
Pamiętaj!
Jeżeli nie jest możliwe wskazanie adresów, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, pola wniosku CEIDG-1 dotyczące tych adresów należy zostawić puste.
(...)