Fundusze unijne pracują dla polskiego środowiska

Nadszedł czas na podsumowanie pierwszego półrocza 2013 roku w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - zawarto 55 umów na kwotę 2,2 mld złotych, w tym 822 mln złotych dofinansowania unijnego. 

Od początku uruchomienia Programu 702 beneficjentów podpisało umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych na łączną kwotę 18,6 mld złotych.

Efekty wykorzystania funduszy widać w całej Polsce. W I półroczu zakończyły się trzy nabory wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych, a w maju 2013 r. na te same działania zostały ogłoszone trzy nowe nabory. Nabór wniosków rozpocznie się już 24 czerwca.

Największe dofinansowanie przeznaczono do tej pory na inicjatywy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – prawie 11 mld zł. Zawierane umowy zakładają wybudowanie łącznie, we wszystkich regionach Polski, ponad 12 tys. kilometrów kanalizacji sanitarnej.

Dofinansowano także 52 projekty z zakresu gospodarki odpadami i ochrony ziemi. W ten sposób zakontraktowano prawie 4 mld zł na budowę nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska zakładów przetwarzania odpadów. Zebrane odpady będą w nich poddawane segregacji, utylizacji i recyklingowi.

Do najistotniejszych projektów realizowanych przy współudziale środków unijnych należy zaliczyć budowę i modernizację obiektów, które zapewniają nam bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także projekty, których celem jest utrzymanie w dobrym stanie rzek nizinnych, rzek i potoków górskich, a także budowa i modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych do akwenów morskich.

Wiele umów o dofinansowanie podpisano z przedsiębiorcami, którzy postanowili dostosować swoje firmy do wymogów ochrony środowiska. 225 projektów z tego zakresu otrzymały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 1 mld zł dofinansowania. Przedsiębiorcy zmniejszają w procesie produkcyjnym składowanie odpadów, stawiają na ich powtórne wykorzystanie, budują oczyszczalnie ścieków przemysłowych.

Dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko udało się także dofinansować 163 projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 13 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 13 czerwca 2013 r.