Fundusze UE na drogi - odpowiedź MRR przesłana do Komisji Europejskiej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało Komisji Europejskiej odpowiedź na pismo dotyczące wstrzymania płatności na projekty drogowe realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Odpowiedź zawiera m.in. wyniki zalecanego przez KE przeglądu kontraktów budowlanych realizowanych przez GDDKiA, pod kątem występowania potencjalnych symptomów zmów przetargowych. Strona polska wykonała przegląd w szerszym zakresie niż oczekiwała tego KE. Pomimo zalecenia dokonania przeglądu na próbie kontraktów, przeprowadzono weryfikację wszystkich przetargów budowlanych zawartych przez GDDKiA do końca 2012 r. w ramach Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) oraz Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

Przegląd został przeprowadzony przez pracowników instytucji uczestniczących we wdrażaniu projektów drogowych realizowanych przez GDDKiA. Weryfikacja była oparta na metodyce opracowanej przez MRR we współpracy z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych na podstawie ogólnych wytycznych UE oraz OECD, z wykorzystaniem doświadczeń i wskazówek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Celem powyższych działań było zidentyfikowanie przypadków, w których mogło wystąpić ryzyko ewentualnej zmowy przetargowej.

Wyniki przeprowadzonego przeglądu nie wykazały występowania symptomów zmowy przetargowej. Po szczegółowym zbadaniu 100 przetargów, można wnioskować, iż nie miała miejsca sytuacja, w której wykonawcy, biorący udział w danym postępowaniu, dokonywali manipulacji, mających na celu uzyskanie danego zamówienia.

Z uzyskanych danych wynika, że w 73 proc. postępowań przetargowych organizowanych przez GDDKiA, umowa została zawarta na kwotę niższą niż zakładana przez zamawiającego. Dodatkowo, w wyniku analizy wykonawców zamówień, nie odnotowano sytuacji, w której konkretna firma uzyskiwałaby znaczącą część zamówień w danym regionie, co mogłoby budzić podejrzenia zmowy.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.mrr.gov.pl, stan z dnia 21 lutego 2013 r.

Data publikacji: 21 lutego 2013 r.