Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197) uchylony został przepis art. 24d ustawy PIT. Nakładał on na podatników obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury, która została zaliczona do kosztów podatkowych, a która nie została uregulowana w terminach określonych w ustawie.
Obowiązujące przepisy w katalogu dowodów księgowych, które stanowią podstawę zapisów w PKPiR, przewidują także dowody, na podstawie których, podatnik dokonuje zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów. W związku z uchyleniem przepisu art. 24d ustawy PIT z rozporządzenia zostaną wykreślone te regulacje.
Jednocześnie, do podatników, którzy przed 1 stycznia 2016 r. dokonali, na podstawie art. 24d ustawy o PIT, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r..
W projekcie uwzględniono również przepisy o uldze na działalność badawczo-rozwojową. Podatnicy, którzy prowadzą działalność B+R i zamierzają skorzystać z ulgi, są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić koszty działalności. Projekt rozporządzenia zakłada wpisywanie tych kosztów w odrębnej kolumnie. Ponadto, projekt wprowadza zwolnienie z obowiązku sporządzenia dwóch spisów z natury, tj. na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego, w przypadku podatników, którzy kontynuują działalność.
W projekcie wprowadzono również zwolnienie z obowiązku wydrukowania księgi prowadzonej przy użyciu komputera.