Warunkiem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 jest zaakceptowanie, a więc przyjęcie za prawdziwe i wiernie odzwierciedlające rzeczywistość danych zawartych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2014, tj. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) - dalej u.o.r. - przed zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego jednostka powinna poddać je badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek taki ciąży na niej na mocy art. 64 u.o.r. Jednocześnie należy pamiętać, iż:
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego oznacza, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym zostały przez organ zatwierdzający zaakceptowane;
- wykazany w niezatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym zysk netto nie może być dzielony, a wykazana strata netto pokryta (art. 53 ust. 3 u.o.r.);
- dane zawarte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego 2014 warunkują rzetelność sprawozdania finansowego roku obrotowego 2014 (por. art. 5 ust. 1 u.o.r.).
Oznacza to, iż warunkiem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 jest zaakceptowanie, a więc przyjęcie za prawdziwe i wiernie odzwierciedlające rzeczywistość danych zawartych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2014, tj. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Dlatego jednostka, która nie zatwierdziła sprawozdania finansowego za rok 2014, powinna najpierw dokonać zatwierdzenia tego sprawozdania, a następnie (nawet na mocy tej samej uchwały) zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2015.
 

W przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 upływa 30 czerwca 2016 r.