Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. pracodawcy są zobowiązani dostosować umowy o pracę trwające w dniu wejścia w życie ustawy do nowych przepisów.
Przykład:
Pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę na czas określony od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2016 r. (druga umowa) z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Nowelizacja zmienia okresy wypowiedzenia tych umów.
Czy przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony od 1 października 2016 r. (trzecia umowa) przy ustalaniu okresu wypowiedzenia należy brać pod uwagę cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy tj. okresy zatrudnienia przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, czy okres od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 22 lutego 2016 r.?
 
Przepis art. 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - dalej nowelizacja, dotyczy ustalania długości okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, tj. w dniu 22 lutego 2016 r., których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie nowelizacji. W takim tylko przypadku przy ustalaniu długości okresu zatrudnienia, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie nowelizacji (tj. przed dniem 22 lutego 2016 r.).
Zatem w przedstawionym przypadku, skoro umowa będzie zawarta po dniu 22 lutego 2016 r. przy ustalaniu długości okresów zatrudnienia, należy uwzględnić wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy.
Dla wyjaśnienia warto wspomnieć, że inna sytuacja byłaby gdyby pracodawca chciał wypowiedzieć, począwszy od dnia 22 lutego 2016 r., drugą umowę (1 stycznia 2013 r. - 30 września 2016 r.). Wówczas ustalając długość okresu zatrudnienia, uwzględniałoby się jedynie okres zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających od dnia 22 lutego 2016 r.