Ministerstwo Cyfryzacji pracuje obecnie nad założeniami projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawodawcy jest wdrożenie referencyjnego modelu przechowywania i przetwarzania informacji w rejestrach publicznych. Idea polega na stworzeniu rejestru referencyjnego (źródłowego) oraz mechanizmu referencyjnego, pozwalającego innemu rejestrowi, który powiela dane ze źródłowego, na pobranie z niego danych. Dzięki temu ograniczona zostanie multiplikacja tych samych danych dotyczących danej osoby, gromadzonych przez organy administracji publicznej w różnych rejestrach. Projekt zamierza rozwiązać problem dostarczania organom administracji danych, które zostały w nim uprzednio zgromadzone, w szczególności danych identyfikacyjnych (np. imię, nazwisko, PESEL ).

- Jednym z mechanizmów, które sugerujemy wprowadzić, jest oferowanie przedsiębiorcom elektronicznej usługi nieodpłatnej weryfikacji ważności dokumentu. Projekt założeń już obecnie przewiduje taką usługę w odniesieniu do Rejestru Dokumentów Paszportowych, a powinna zostać też rozszerzona na Rejestr Dowodów Osobistych oraz wszystkie przyszłe rejestry dotyczące dokumentów wydawanych przez organy administracji publicznej, wykorzystywane w obrocie gospodarczym (np. weryfikacja ważności prawa jazdy) - mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.
 
Zapewnienie przedsiębiorcom opisywanego mechanizmu weryfikacji przyczyni się do znacznego podniesienia pewności obrotu gospodarczego. Rozwiązanie takie byłoby też korzystne dla obywateli (konsumentów), gdyż umożliwiałoby sprawdzenie przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy ważności dokumentu. Wyeliminowałoby albo co najmniej znacznie ograniczyło przypadki zakupu towaru lub usługi „na cudzy rachunek", tj. na podstawie skradzionego albo podrobionego dokumentu tożsamości (tzw. kradzież tożsamości) lub zakupu towaru lub usługi przez nieistniejącą osobę, na podstawie sfałszowanego dokumentu tożsamości.
 
Innym mechanizmem, który Lewiatan postuluje wprowadzić, jest usługa pozwalająca przedsiębiorcom - za zgodą obywatela (konsumenta), którego dane dotyczą - na sprawdzenie oraz pobranie z Rejestru Danych Kontaktowych (działającego w ramach SRP), następujących danych kontaktowych obywatela, istotnych z perspektywy zawarcia oraz realizacji umowy: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail itd.
Rozwiązanie takie zwolniłoby konsumentów, którzy udostępnili swoje dane w RDK i wyrazili odpowiednią zgodę, z konieczności każdorazowej aktualizacji danych wobec wszystkich przedsiębiorców, z którymi związani są umową, a jednocześnie zapewniłoby przedsiębiorcom dostęp do danych niezbędnych dla zawarcia oraz efektywnego wykonania umowy.