Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Na terenie Polski sprzedajemy produkt elektroniczny (zgodnie z definicją sprzęt ten należy do grupy 9 - regulatory itp.). Produkt ten jest przez nas kupowany w Niemczech w firmie-matce, która ma inny nr NIP etc. Firma-matka kupuje sprzęt bezpośrednio od niemieckiego producenta i magazynuje go. My go sprzedajemy pod nazwą własną w Polsce.
Czy nasza firma w tym momencie jest wprowadzającym sprzęt elektryczny i elektroniczny i podlega ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z późn. zm.) - dalej u.z.s.e.e.?
Czy może nasza firma-matka już załatwia wszystko w zakresie ochrony środowiska i wystarczą zgłoszenia do rejestrów w Niemczech?

ODPOWIEDŹ:
Jeżeli firma w Polsce dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego producent (bez względu na powiązania kapitałowe firmy w Polsce z tym podmiotem) nie jest zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, to firma w Polsce ma obowiązek z rozliczenia się ze sprowadzonego do kraju sprzętu.

UZASADNIENIE:
Akt u.z.s.e.e. nakłada obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu na przedsiębiorców wprowadzających sprzęt do obrotu. Wprowadzający sprzęt definiowany jest w art. 3 ust. 1 pkt 13 u.z.s.e.e. jako przedsiębiorca, który:
a) produkuje i wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem,
b) wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,
c) importuje sprzęt.
Natomiast wprowadzenie sprzętu do obrotu definiowane jest w art. 3 ust. 1 pkt 14 u.z.s.e.e. jako odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie sprzętu po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu używania lub dystrybucji.
W przypadku przywozu sprzętu z Unii Europejskiej należy zwrócić uwagę na następujące okoliczności. Podmiot oferujący sprzęt na rynku europejskim jest w świetle powyższych przepisów wprowadzającym sprzęt, który odpowiada także za sprzęt przywożony do Polski, również przez inne podmioty. Podmiot ten powinien więc być w odniesieniu do sprzętu, który trafił do Polski, zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) i musi to być dokładnie ten sam podmiot, który wprowadza produkt na rynek, np. niemiecki, a nie np. jego spółka-córka zarejestrowana w Polsce. W przypadku gdy wprowadzający sprzęt nie jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska albo - będąc wpisanym do rejestru - nie realizuje zgodnie z ustawą obowiązków obciążających wprowadzającego sprzęt, obowiązki te przejmuje przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia jego sprzętu. Będzie to więc np. spółka-córka, która przywiozła sprzęt do kraju.
W przypadku przejęcia przez dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia realizacji ustawowych obowiązków przedsiębiorca ten podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez GIOŚ i we wniosku o wpis do rejestru podaje dane określone dla wprowadzającego sprzęt.
Obowiązki nałożone na wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny w drodze jego przywozu do kraju są takie same jak określone w u.z.s.e.e. dla pozostałych wprowadzających.
Należy przy tym zauważyć, że polskie przepisy przewidują, że w analogicznej sytuacji, gdy polski pomiot sprzedaje sprzęt do spółki-córki zlokalizowanej w innym kraju UE, to ma możliwość odliczenia masy tego sprzętu od wprowadzonego na terytorium kraju. Bardzo możliwe, że niemieckie prawo podobnie przewiduje możliwość nierozliczania przez podmiot niemiecki wywiezionego z kraju sprzętu.
 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.