Sąd Najwyższy w wyroku z 21 stycznia 2009 r. (sygn. II CSK 394/08) potwierdził, że zezwolenie dla firmy przesyłowej daje jej prawo do korzystania z nieruchomości nawet wtedy, gdy właściciel nie zgadza się na przeprowadzenie urządzeń przesyłowych.

Zaznaczył przy tym, że wydanie takiego zezwolenia otwiera właścicielowi gruntu możliwość dochodzenia roszczeń wynikających z obecności urządzeń przesyłowych na jego gruncie, w tym za zmniejszenie wartości nieruchomości, ale wyłącznie na drodze administracyjnoprawnej na podstawie ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wyrok kończy przegraną sprawę wniesioną przez właścicieli kilku działek, przez które przebiega tranzytowy gazociąg wysokiego ciśnienia Jamał – Europa Zachodnia, przeciwko właścicielowi gazociągu, spółce akcyjnej SGT EuRoPol Gaz.

Źródło: Rzeczpospolita, 29 stycznia 2009 r., Izabela Lewandowska