Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Czy w przypadku fermy trzody chlewnej podlegającej pod pozwolenie zintegrowane prowadzący instalację powinien wykonywać monitoring jakości wód podziemnych? Powstająca gnojowica gromadzona będzie w szczelnych kanałach gnojowych i lagunach następnie wykorzystana zostanie rolniczo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) – dalej u.n.n. Gnojówka natomiast trafi do szczelnego zbiornika gromadzącego gnojowicę, a odciekająca z płyty gnojowej magazynowana zostanie w jednym z podziemnych, szczelnych zbiorników na gnojowicę i również zagospodarowana zostanie rolniczo.


Czy w związku ze sposobem gromadzenia i wykorzystania nawozu powinno się nałożyć obowiązek monitoringu jakości wód podziemnych (wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej monitoringu nie zawiera takich informacji). W przypadku obowiązku badania proszę o wskazanie podstawy prawnej.


Odpowiedź:

Podstawowym aktem prawnym określającym wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów automonitoringowych jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) - dalej r.p.w.e.w.


Według § 1 r.p.w.e.w. rozporządzenie określa wymagania w zakresie pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, do prowadzenia których są obowiązani prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, w tym:
1) przypadki, w których jest wymagany ciągły pomiar emisji z instalacji;
2) przypadki, w których są wymagane okresowe pomiary emisji z instalacji albo urządzenia, oraz częstotliwości prowadzenia tych pomiarów;
3) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów;
4) sposób ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.


Powyższy akt prawny nie odnosi się jednak do monitoringu jakości wód podziemnych.


Obowiązek automonitoringu wód podziemnych wokół zbiorników gnojowicy nie wynika także z u.n.n. Nie widzę więc przepisów, które wprost zobowiązywałyby prowadzącego fermę trzody chlewnej do wykonywania badań automonitoringowych wód podziemnych.


Taki obowiązek może natomiast wynikać z decyzji środowiskowej, jeżeli była wymagana lub zobowiązań nałożonych na prowadzącego fermę przez inne organy.


Tu zdania mogą być podzielone, ale według mnie monitoring wód podziemnych, jeżeli nie stwierdzano wcześniej wycieków, nieszczelności zbiorników itp., nie jest uzasadniony.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.