Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

 
Firma założyła zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 
W jaki sposób zaksięgować odpisy i przelewy na fundusz?
 
Przyjmując, że 75% przelane do końca maja wynosi 38.682,29 zł kolejne 25% do września 12.894,09 zł.
 
W jaki sposób zaksięgować przelew dla pracownika z funduszu na wczasy pod gruszą?
 
 
Odpowiedź
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy księgować przykładowo zapisem:
 
Wnkonto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (w analityce: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
 
Makonto 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów.
 
Jednostka może przyjąć zasadę jednorazowego obciążania kosztów odpisem (jak wyżej) lub rozliczania go w czasie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe i obciążania kosztów np. co miesiąc w wysokości 1/12 odpisu.
 
Przelewy środków na konto funduszu zostaną zaksięgowane:
 
Wnkonto 131 Bieżące rachunki bankowe (w analityce: rachunek bankowy środków wyodrębnionych)
 
Makonto 131 Bieżące rachunki bankowe (w analityce: rachunek bieżący).
 
Z kolei przyznanie pracownikowi świadczenia z tytułu tzw. wczasów pod gruszą zostanie zaksięgowane:
 
Wnkonto 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów
 
Makonto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami.
 
Ewidencja przelewu środków będzie następująca:
 
Wnkonto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami
 
Makonto 131 Bieżące rachunki bankowe (w analityce: rachunek bankowy środków wyodrębnionych).
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - dalej u.z.f.ś.s. - fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.
 
Z kolei stosownie do art. 6 ust. 1 u.z.f.ś.s. odpisy i zwiększenia, o których mowa w art. 3-5 i 6a u.z.f.ś.s., oraz kwoty wypłaconych świadczeń urlopowych, o których mowa w art. 3 u.z.f.ś.s., obciążają koszty działalności pracodawcy.