Podczas zorganizowanej przez Polską Agencję Prasową konferencji "Rozwój infrastruktury energetycznej – szanse i możliwości w kontekście przygotowywanej ustawy o korytarzach przesyłowych" Zaleski powiedział, że sieć dystrybucyjna, podobnie jak sieć przesyłowa, zaczyna służyć do rozwoju źródeł rozproszonych: mikrogeneracji czy odnawialnych źródeł energii. Konieczność zmian w sieci elektroenergetycznej spółki wynika m.in. z szybkiego rozwoju metropolii oraz poprawy parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej oraz niezawodności i bezpieczeństwa jej dostaw.
 

Ocenił jednocześnie, że problemem przy realizacji inwestycji w infrastrukturę sieciową jest opóźnienie wprowadzenia regulacji prawnych, zawartych w projekcie ustawy o korytarzach przesyłowych.


Wiceprezes poinformował, że łączna długość elektroenergetycznych linii dystrybucyjnych w kraju to ponad 741 tys. km. Szacuje się, że ponad 95 proc. z nich posiada nieuregulowany stan prawny. Długość linii przesyłowych to ponad 11 tys. km; z tego PSE posiada tytuły prawne do 5 proc. powierzchni zajętej przez pasy technologiczne linii elektroenergetycznych.
 

"Bez wdrożenia ustawy o korytarzach łączne koszty dotyczące uregulowania stanu prawnego sieci, czyli m.in. koszty odszkodowań i wykonania operatów, to prawie 48 mld zł w przypadku dystrybutorów i 3,3 mld zł w przypadku OSP (Operatora Systemu Przesyłowego)" - powiedział wiceprezes firmy Enea Operator.
 

"Na bazie projektu ustawy te szacunki wyglądają już inaczej. Łączne koszty odszkodowań dla OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego - PAP) to 9,3 mld zł, a dla operatora 0,5 mld zł" - dodał.

Oznacza to, że wprowadzenie ustawy o korytarzach przesyłowych dałoby łącznie zmniejszenie kosztów związanych z uregulowaniem stanu prawnego elektroenergetycznych sieci o 38,2 mld zł w przypadku OSD i 2,8 mld zł w przypadku OSP. "Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć na modernizację infrastruktury" - podkreślił Zaleski.
 

Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych ma usprawnić i przyspieszyć modernizację oraz rozbudowę infrastruktury liniowej, czyli np. linii energetycznych, gazociągów. Przewiduje m.in. odszkodowania dla właścicieli lub użytkowników nieruchomości, przez które przebiega korytarz. Odszkodowania mają być wyliczane za pomocą specjalnego algorytmu. Proponowane rozwiązania przewidują też, że właściciel nieruchomości będzie mógł dochodzić odszkodowania innego niż ustalonego zgodnie z algorytmem, ale nie będzie to blokowało realizacji inwestycji.
 

Enea Operator z grupy Enea dostarcza energię na terenie sześciu województw w północno-zachodniej Polsce. Spółka ma około 2,4 mln odbiorców. Jej sieć mierzy około 111 tys. km.