Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Pytanie:
W wytwórni betonu spaliny z wytwornicy pary są bezpośrednio wykorzystywane do ogrzewania kruszywa - spaliny za pomocą rurociągów kierowane są do dolnej części zasobnika, przepływają przez kruszywo, ogrzewając je. Zasobniki na kruszywo są otwarte. Czy taką emisję należy potraktować jako niezorganizowaną?

Odpowiedź:
Moim zdaniem, w opisanej w pytaniu sytuacji mamy emisję niezorganizowaną. W przypadku emisji zorganizowanej gazy i pyły wprowadzane są do powietrza emitorem.
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) niestety nie zdefiniowano pojęcia emisji zorganizowanej i emitora. Dlatego musimy posiłkować się np. przepisami wykonawczymi – rozporządzeniami.
Przez emisję niezorganizowaną należy rozumieć wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych.
Możemy tu przytoczyć § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) oraz § 28 ust. 1 pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546) - dalej r.s.e.i. definiujące emisję niezorganizowaną.
Przez komin zgodnie z art. 3 pkt 26 Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (Dz. U. UE L 334 z dnia 17 grudnia 2010 r., s. 17) rozumie się strukturę zawierającą jeden lub więcej przewodów służących odprowadzaniu gazów odlotowych do powietrza. Prawie identyczną definicję zawiera § 2 pkt 1 r.s.e.i.


Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.