Podstawowe definicje

Zgodnie z art. 3 pkt. 6 Prawa ochrony środowiska, przez instalację należy rozumieć: (i) stacjonarne urządzenie techniczne, (ii) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, albo (iii) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.
Z kolei „eksploatacja instalacji” jest w Prawie ochrony środowiska definiowana jako użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności (art. 3 pkt. 3).

Warunki niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji instalacji

Zgodnie z art. 76 Prawa ochrony środowiska, nowo zbudowana instalacja nie może być oddana do użytkowania, jeżeli nie spełnia następujących wymagań ochrony środowiska:
• wykonano wymagane przepisami lub określone w decyzjach administracyjnych środki techniczne chroniące środowisko;
• zastosowano odpowiednie rozwiązania technologiczne, wynikające z ustaw lub decyzji;
• uzyskano wymagane decyzje określające zakres i warunki korzystania ze środowiska;
• na danym etapie są dotrzymywane wymagane prawem badania i sprawdzenia, wynikające z mocy prawa standardy emisyjne oraz określone w pozwoleniu warunki emisji.

Dodatkowe ograniczenie dotyczące dopuszczenia instalacji do eksploatacji zawiera przepis art. 76 ust. 3 Prawa ochrony środowiska, zgodnie z którym, nowo zbudowana instalacja nie może być eksploatowana, jeżeli w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu nie są dotrzymywane wynikające z mocy prawa standardy emisyjne albo określone w pozwoleniu warunki emisji, ustalone dla fazy po zakończeniu rozruchu.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 Prawa ochrony środowiska, jeżeli instalacja jest realizowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania takiej instalacji, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanej instalacji oraz zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.