O dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich (tzw. dyrektywa offshore) pisaliśmy już w 2013 roku. Termin wprowadzenia przez państwa członkowskie przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy upłynął 19 lipca 2015 r. Przepisy takie do dziś jednak nie zostały wprowadzone do polskiego prawa.

Jednym z rozwiązań przewidzianych w dyrektywie offshore jest poszerzenie odpowiedzialności za szkody w środowisku wyrządzone na obszarze poza terytorium państw członkowskich, obejmującym wszystkie wody morskie aż do najdalej położonego obszaru, na którym państwo członkowskie ma lub wykonuje prawa jurysdykcyjne. A zatem określone w prawie europejskim zasady odpowiedzialności za szkody w środowisku będą stosowane również w obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej.
Więcej >>>
Źródło: www.codozasady.pl