W spotkaniu w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego, oprócz członków PROP, bierze udział wiceminister Ministerstwa Środowiska, Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski, a także przedstawiciele NFOŚiGW i dyrektorzy parków narodowych.

„Utrzymanie bioróżnorodności jest naszym priorytetem i wyzwaniem. Szczególna odpowiedzialność za to spoczywa na parkach narodowych. Dlatego, tak ważne jest każde wsparcie, jakie parki mogą otrzymać realizując swoje zadania. Dziękuję Radzie, że finansowanie przez Narodowy Fundusz uważa za ważny temat tego posiedzenia” – powiedział Zaleski w swoim wystąpieniu.

 

Pierwszy dzień obrad poświęcono prezentacji działań NFOŚiGW, dotyczących finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony bioróżnorodności, jak też zakresowi wspierania działań podejmowanych przez parki narodowe.

Drugi dzień obrad dotyczyć ma kondycji parków narodowych, ich roli w ochronie przyrody i ich znaczenie dla społeczeństwa. Tematy, jakie będą poruszane, to m.in. funkcjonowanie parków narodowych po zmianie ich formy organizacyjno-prawnej, zagadnienia związane z ochroną przyrody, w tym prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach, celowość prowadzenia działań ochronnych, problemy związane z gatunkami inwazyjnymi.

Państwowa Rada Ochrony Przyrody to organ opiniodawczo-doradczy działający przy Ministerstwie Środowiska. Rada składa się z 40. członków powoływanych przez ministra środowiska na pięcioletnią kadencję. Państwowa Rada Ochrony Przyrody ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody.

szb/ abe/