EFRAG opublikowała kolejne komentarze dotyczące proponowanych zmian MSR 1

21 i 22 lipca EFRAG opublikowała komentarze dotyczące kolejnych zmian w MSR/MSSF proponowanych przez IASB.

21 lipca 2014 r. EFRAG opublikowała wstępny komentarz (propozycję) do opublikowanej przez IASB w maju 2014 r. proponowanej poprawki MSSF 10 i MSR 28 opublikowanej jako dokument ED/2014/2 pt. Jednostki inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji. EFRAG w swoim stanowisku zgadza się z częścią zmian zaproponowanych przez IASB, w tym z:

- uznaniem, że zwolnienia z prezentowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w świetle MSSF 10) ma zastosowanie do jednostki dominującej, która jednocześnie jest jednostką zależną jednostki inwestycyjnej, nawet wtedy, gdy jednostka inwestycyjna wycenia swoje jednostki zależne według wartości godziwej,

- wyjaśnieniem, w jakich okolicznościach jednostka dominująca będąca jednostką inwestycyjną powinna objąć konsolidacją (zamiast wyceniać według wartości godziwej) jednostkę zależną, która świadczy usługi związane z inwestowaniem.

EFRAG nie zgadza się natomiast z trzecią propozycją IASB określającą zasady zastosowania metody praw własności przez jednostkę niebędącą jednostką inwestycyjną do ujęcia inwestycji stanowiących jednostki inwestycyjne (będące jednostkami stowarzyszonymi bądź wspólnymi przedsięwzięciami).

Uwagi do komentarza EFRAG, zanim zostanie opracowana jego ostateczna wersja podlegająca przekazaniu do IASB, można zgłaszać w terminie do 5 września 2014 r. Pełna wersja tej wersji komentarza EFRAG jest dostępna pod adresem: www.efrag.org/files/ED%20Investment%20Entities%20-%20Applying%20Consolidation%20Exception%20-%20Amendments%20to%20IFRS%2010%20and%20IAS%2028/Investment_Entities_-_Consolidation_Exception_-_EFRAG_Draft_Comment_Letter.pdf

22 lipca 2014 r. EFRAG opublikowała komentarz do wersji wstępnej zmian MSR 1, jakie zostały opublikowane przez IASB w marcu 2014 r. jako dokument ED/2014/1 Inicjatywa ujawnieniowa. Komentarz ten został przekazany do IASB jako odpowiedź do opublikowanego dokumentu ED/2014/1. W swoim komentarzu EFRAG popiera zamiar ograniczonych zmian MSR 1 w zakresie zmiany części terminów/definicji, które obecnie mogą być interpretowane zbyt restrykcyjnie. EFRAG popiera również propozycję zwiększenia dodatkowych ujawnień w notach do sprawozdania finansowego.

Pełna wersja komentarza EFRAG jest dostępna pod adresem: www.efrag.org/files/EFRAG%20public%20letters/Amendments%20to%20IAS%201%20-%20Disclosures%20Initiative%202014/EFRAG_Comment_letter_-_Proposed_Amendments_to_IAS1_22072014.pdf

Przemysław Czajor

Data publikacji: 31 lipca 2014 r.