Podatnik opodatkowany kartą podatkową, niezatrudniający pracowników może zawiesić, na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Sam proces zawieszenia jest prosty – należy jednak pamiętać o zakazie prowadzenia tej działalności podczas zawieszenia. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek podatnika.

Krok 1. Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej
Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej składają wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej z pośrednictwem tzw. jednego okienka. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzi ogólnokrajowy rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zgłoszeniu zawieszenia służy formularz CEIDG-1.
Zawiesić działalność gospodarczą można w jeden z 4 sposobów:
1) Przez zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
2) Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
3) Przez złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
4) Przez przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy z podpisem notarialnie poświadczonym.
Wniosek CEIDG-1 (rodzaj wniosku: 3 wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej) oprócz spisu w CEIDG zostaje przekazany pozostałym podmiotom zaangażowanym w jedno okienko: ZUS, GUS, organom podatkowym.
Należy pamiętać, że wskazywany w CEIDG-1 dzień planowanego wznowienia działalności gospodarczej nie jest wiążący i przy wznawianiu należy złożyć nowy, odrębny wniosek.
W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia. Podatnicy korzystający z karty nie mają przy tym obowiązku zgłaszania zawieszenia działalności organowi podatkowemu (poza zawieszeniem działalności za pośrednictwem CEIDG). Co istotne, ulga w karcie z tytułu zawieszenia przysługuje teoretycznie również w przypadku okresu zawieszenia krótszego niż 10 dni, należy jednak pamiętać, ze zawieszenie działalności gospodarczej może trwać jedynie od 30 dni do 24 miesięcy (z uwzględnieniem wyjątkowego traktowania lutego i długotrwałego, nawet do 6 lat zawieszenia z uwagi na sprawowaną opiekę nad dzieckiem).
Krok 2. Zawieszenie działalności gospodarczej
W trakcie zawieszenia podatnik nie może wykonywać działalności gospodarczej. Wyjątkowo w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnik:
1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.
Wyszczególnione wyżej czynności nie wpływają na wymiar karty podatkowej. W trakcie zawieszenia bowiem nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.
Krok 3. Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej
Podobnie jak w przypadku zawieszenia podatnicy składają wniosek o wznowienie działalności gospodarczej z pośrednictwem tzw. jednego okienka (CEIDG) Zgłoszeniu zawieszenia służy Wniosek CEIDG-1 (rodzaj wniosku: 4 wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej). Podatnik nie ma obowiązku dopełniania innych, poza złożeniem wniosku CEIDG-1, formalności.
Uwaga!
Wystarczające jest w przypadku zawieszenia wskazanie daty zakończenia zawieszenia we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej.
(...)
Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy