Drugie czytanie rządowego projektu ustawy o odpadach

15 listopada, w pierwszym dniu 26. posiedzenia Sejmu, posłowie w drugim czytaniu rozpatrzyli rządowy projekt ustawy o odpadach. Projekt implementuje dyrektywę 2008/98/WE dotyczącą gospodarki odpadami w UE. Nowa regulacja ma zastąpić obowiązującą ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, uwzględniając zawarte w niej przepisy.

Proponowane w projekcie zasady postępowania z odpadami mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Chodzi m.in. o zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wytwarzania, zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie do ponownego użycia i wykorzystania. Projekt reguluje obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi oraz organów administracji publicznej. Do projektu wprowadzono nowe definicje, takie jak: sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker) i zapobieganie powstawaniu odpadów. Niektóre dotychczasowe terminy (np. odzysk, recykling) istotnie zmieniono.

Projekt wpłynął do Sejmu 29 maja 2012 r. Pierwsze czytanie odbyło się 26 czerwca 2012 r. w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja przyjęła projekt z poprawkami. W jednej z nich dookreślono, że zezwolenia dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych będzie wydawać marszałek województwa. Kolejna poprawka przewiduje, że posiadacze odpadów prowadzący w tym samym miejscu różne działalności w zakresie gospodarki odpadami będą mogli uzyskać jedną decyzję administracyjną wydawaną przez jeden organ - marszałka województwa. Ponadto ujednolicono wymagania dla wytwórców odpadów odnośnie sprawozdawczości w gospodarce odpadami. Dodane zostały również zmiany mające zapewnić większą kontrolę nad stosowaniem komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz. Wprowadzono także przepisy dotyczące postępowania z odpadami metali, analogiczne do tych z obowiązującej ustawy o odpadach, co oznacza, że punkty zbierania odpadów metali (złomu) nadal będą zobowiązane prowadzić ich dodatkową ewidencję, zawierającą dane osoby, która je przekazuje. Określono też dopuszczalne metody unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Tadeusz Arkit. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu ich rozpatrzenia.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 16 listopada 2012 r.

Data publikacji: 16 listopada 2012 r.