Pytanie:
Czy druga zasada łączenia źródeł emisji dotyczy podłączenia źródeł emisji do jednego komina - emitora? Czy może być to komin wieloprzewodowy?

Odpowiedź:
Artykuł. 157a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. - definiuje źródło ale nie definiuje komina (emitora), do którego odnosi się w ust. 2 dotyczącym zasad łączenia, w tym drugiej zasady.

Ponieważ art. 157 ust. 2 pkt 2 p.o.ś. ma zasadniczo znaczenie przy określaniu emisji dopuszczalnej (standardów emisyjnych), według mnie należy się odnieść do zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546) - dalej r.s.e.i.

Zgodnie z § 2 pkt 1 r.s.e.i., ilekroć w r.s.e.i. jest mowa o kominie - rozumie się przez to strukturę zawierającą jeden lub więcej przewodów kominowych służących do wprowadzania gazów odlotowych do powietrza. Druga zasada łączenia dotyczy zatem także komina wieloprzewodowego.