Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje Ministrowi Środowiska problem niedostatecznej ochrony osób mieszkających przy drogach powiatowych przed emisjami powodującymi nadmierny hałas, którego źródłem jest ruch pojazdów samochodowych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, pomija drogi powiatowe. Obecnie obowiązek ten ciąży tylko na zarządcach autostrad, dróg ekspresowych, innych dróg krajowych oraz wojewódzkich. Zdaniem RPO brak przymusu prawnego prowadzenia kontroli poziomu hałasu na drogach powiatowych w praktyce sprawia, że osoby mieszkające przy drogach o takim statusie pozbawione są możliwości wyegzekwowania od zarządców takich dróg stosowania zabezpieczeń akustycznych. Tymczasem konstytucja nakłada na władze publiczne obowiązek ochrony środowiska i prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne. Nie można znaleźć żadnego racjonalnego uzasadnienia dla rozwiązań legislacyjnych, które w tym aspekcie dyskryminują obywateli w zależności od miejsca zamieszkania. Poziom natężenia hałasu na drogach powiatowych ma tak samo niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, jak w przypadku innych kategorii dróg.

Źródło: Gazeta Prawna, 15 października 2010 r.