Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (działanie 1.1 POIiŚ), a w szczególności: budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych, budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, oraz rozszerzenie zakresów projektów, które uzyskały wsparcie we wcześniejszych naborach w ramach osi priorytetowej I. Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM) Programu Infrastruktura i Środowisko.

(www.mos.gov.pl)