Gminy z terenów Puszczy Białowieskiej otrzymają 11 mln złotych w formie dotacji i pożyczek na inwestycje proekologiczne. Pieniądze pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i mają być przeznaczone m. in. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pieniądze mają być dostępne od 2012 r. Jednak, jeśli gminy będą miały gotowe projekty wcześniej, będą czynione starania, by część pieniędzy udostępniono jeszcze w 2011 r. Zgodnie z przyjętymi zasadami, 6 mln zł ma być przeznaczone dla trzech gmin: Białowieża, Hajnówka i Narewka. Mieszkańcy tych gmin będą mogli skorzystać z dotacji na montaż w swoich domach kolektorów słonecznych i budowę przydomowych oczyszczalni. Z kolei 5 mln zł w formie pożyczek trafi do 10 samorządów z powiatu hajnowskiego. Pieniądze te będą przeznaczone na wkłady własne gmin do inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową, które chcą zrealizować z pieniędzy unijnych.

Źródło: www.ekoinfo.pl, 11 lutego 2011 r.