Odpowiedź: jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest za pomocą spółki cywilnej, to tylko ta spółka jest obowiązana do prowadzenia PKPiR. Do zgłoszenia spółki cywilnej wymagany jest NIP-2 i VAT-R. Prowadząc działalność również osobiście, trzeba byłoby także zarejestrować się na VAT.

Uzasadnienie: przede wszystkim należy stwierdzić, iż stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) – dalej u.s.d.g., przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej CEIDG. Przepis ten stosuje się także do wspólników spółki cywilnej, gdyż na mocy art. 4 ust. 2 u.s.d.g. uznaje się ich także za przedsiębiorców.
Prowadząc działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, podmiotem zobowiązanym do prowadzenia PKPiR jest spółka. Wynika to z treści art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. Zgodnie z tą normą, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić PKPiR. Oznacza to, iż jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność wyłącznie w ramach spółki cywilnej, to obowiązaną do jej prowadzenia jest spółka, a jeśli oprócz uczestnictwa w spółce cywilnej prowadzi także jednoosobową działalność gospodarczą, to musi prowadzić odrębną PKPiR.
Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność w ramach spółki cywilnej, to druk CEIDG-1 zarejestruje tylko i wyłącznie jego jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek ZUS. Dla celów podatkowych spółka cywilna także musi się zarejestrować na druku NIP-2 oraz VAT-R, gdyż spółka cywilna jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jeśli nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego, oraz może być płatnikiem PIT.
Gdyby osoba fizyczna chciała prowadzić również samodzielnie działalność gospodarczą, to musiałaby także zarejestrować się dla celów VAT na druku VAT-R, jeśli nie chce się korzystać ze zwolnienia podmiotowego.