Problem dotyczy obowiązku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby, zgodnie z art. 76a k.p.a.


Czy np. decyzje i uzgodnienia (decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej, decyzja zarządcy drogi zezwalająca na budowę zjazdu, decyzja środowiskowa oraz ewentualne uzgodnienia i warunki techniczne wydane przez dostawców mediów) mogą być dołączone w oryginale, w jednym egzemplarzu do wniosku czy muszą być potwierdzane za zgodność i cztery takie egzemplarze włączane do każdego z czterech egzemplarzy projektu?

Zdaniem Pytającego inwestor otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu w oryginale i na żądanie 4 oryginały dokumentów na etapie pozwolenia na budowę, włączonych do projektów budowlanych, jest narażeniem inwestora na dodatkowe nieuzasadnione koszty (często nawet kilkadziesiąt stron do potwierdzenia). Z rozporządzenia o zakresie i formie projektu nie wynika, że decyzje i uzgodnienia są jego elementem.

Odpowiedź


Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. "projekt budowlany powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
3) stosownie do potrzeb:
a) z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2 pkt 6, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia dział-ki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych".


Zaś w art. 33 ust. 2 pkt 1 pr. bud. stwierdzono, że "do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi". Z literalnego brzmienia powyższych przepisów wynika, że decyzje i inne dokumenty uzgadniające, opiniujące lub w inny sposób odnoszące się do projektu budowlanego nie stanowią jego części, lecz są niezbędnymi załącznikami uzupełniającymi ten projekt. Wydaje się więc, mając na uwadze fakt składania do organu administracji architektoniczno-budowlanej czterech egzemplarzy projektu budowlanego, że do jednego należy dołączyć oryginały uzgodnień, a po pozostałych możliwe byłoby dołączenie kopii tych dokumentów. Organ mógłby bowiem porównać treść oryginałów z kopiami.


Jednak inne stanowisko prezentuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, stwierdzając w opinii prawnej zamieszczonej na stronie internetowej www.gunb.gov.pl, że "natomiast w odniesieniu do uzgodnień, w przypadku gdy zostały one wydane w jednym egzemplarzu, do pozostałych egzemplarzy projektu budowlanego należy dołączyć ich kopie, poświadczone za zgodność z oryginałem.


Zatem, jeżeli do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dołączono jeden oryginał projektu budowlanego (tj. projekt opatrzony oryginalnymi podpisami) i trzy kopie tego projektu (tj. projekty bez oryginalnych podpisów), właściwy organ powinien wezwać inwestora do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia (zob. art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)".