Pytanie
Poradnia psychologiczno-pedagogiczną na mocy porozumienia między organami prowadzącymi przekazuje wnioski o wydanie orzeczenia do poradni wyznaczonej przez kuratora oświaty do orzekania w sprawach dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem.
Do której poradni rodzic dziecka powinien kierować wniosek o wydanie orzeczenia: naszej, jako właściwej ze względu na rejon, czy tej wskazanej przez kuratora jako właściwej do rozpatrzenia określonej sprawy?
Jak powinna wyglądać właściwa procedura przekazania wniosku rodzica?