Pytanie
Do którego momentu procesu inwestycyjnego można opiniować wstępny projekt podziału, pod względem zgodności z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy?
Czy do wydania pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych (przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania), czy do oddania obiektu do użytkowania, czy w innej sytuacji?
Co w przypadku, kiedy wymagane jest wyłącznie przyjęcie przez organ architektoniczno-budowlany ww. zgłoszenia zamiaru lub brak jest obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zamiaru przystąpienia do użytkowania do właściwego organu nadzoru budowlanego?