Pytanie
Zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 Nr 44, poz. 287) - dalej u.i.o.ś., radzie powiatu służy prawo do określenia w drodze uchwały kierunków działania właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska w celu zapewnienia na danym obszarze należytej ochrony środowiska. Z kolei art. 8a ust. 6 u.i.o.ś. wskazuje, iż organ jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie informuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęciu ww. uchwały.
Czy prawidłowym jest skierowania przedmiotowej uchwały do właściwej miejscowo delegatury Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz poinformowanie o jej podjęciu wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska?
Czy w treści uchwały powinien znaleźć się zapis, iż wykonania uchwały powierza się właściwej miejscowo delegaturze Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?