Pytanie
Do jakiej kategorii obiektu budowlanego należy zaliczyć aptekę ogólnodostępną?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2012 r.
W załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud. zamieszczone zostały kategorie obiektów budowlanych podzielone ze względu na ich przeznaczenie. Kategorie obiektów stanowią katalog zamknięty, natomiast wyliczenia rodzajów obiektów w poszczególnych kategoriach mają charakter przykładowy. Głównym przeznaczeniem budynku apteki ogólnodostępnej jest sprzedaż środków farmaceutycznych. Dlatego też wydaje się właściwe, aby budynek taki zaliczyć do kategorii XVII – Budynki handlu, gastronomii i usług. Nie należy natomiast kwalifikować go do kategorii XI –Budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej. W budynku takim nie będzie bowiem prowadzona działalność lecznicza, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), ani też działalność związana z pomocą społeczną, uregulowana w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
Maciej Jastrzębski