Do jakiej izby powinien należeć inżynier budownictwa lądowego posiadający ograniczone uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i pełne uprawnienia konstrukcyjne?

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

Do jakiej izby powinien należeć inżynier budownictwa lądowego posiadający ograniczone uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i pełne uprawnienia konstrukcyjne, występując jako autor projektu?

Odpowiedź:

Nowe zasady członkostwa w izbach samorządu zawodowego są wynikiem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768) i obowiązują od 10 sierpnia 2014 r. Zmiany dotyczą wyłącznie osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej uzyskane po 1 stycznia 1995 r.

Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) do izby architektów należą osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej:

– do projektowania bez ograniczeń (architekci) oraz w zakresie odpowiadającym takim uprawnieniom uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – czyli przed 1 stycznia 1995 r. (tj. dotychczasowi członkowie izby architektów)

– bez względu na rodzaj i zakres uprawnień oraz wykształcenie posiadacza decyzji (tj. uprawnienia projektowe i wykonawcze, bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie, architekci i inżynierowie budownictwa) uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, czyli po 1 stycznia 1995 r.

Zatem, inżynier budownictwa posiadający uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej, uzyskane przed 1 stycznia 1995 r., aby korzystać z tych uprawnień wystarczy, że na dotychczasowych zasadach jest członkiem izby inżynierów budownictwa. Jeżeli jednak decyzja wydana została po 1 stycznia 1995 r., to wówczas inżynier posiadający omawianą decyzję, w przypadku sporządzania projektu w zakresie rozwiązań architektonicznych powinien być członkiem izby architektów, natomiast w przypadku sporządzania projektu w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych powinien być członkiem izby inżynierów budownictwa.  

Joanna Smarż, autorka współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 27 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 31 sierpnia 2014 r.